บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด
UNION AND OJI INTERPACK CO., LTD.

A Member of UPC & OJI Group of Companies
www.uoi.co.th (Thailand)

Services

Vendor Manage Inventory System (VMI)

 

คือลูกค้าให้ทาง UOI เป็นผู้บริหารสินค้าคงคลังแทนลูกค้า โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการเติมสินค้า 

การจัดเก็บและวางแผนในการส่งสินค้า เพื่อลดปัญหาสินค้าล้นคลัง