บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด
UNION AND OJI INTERPACK CO., LTD.

A Member of UPC & OJI Group of Companies
www.uoi.co.th (Thailand)

Policy

นโยบายคุณภาพ 


บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะ
ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกสำหรับอุตสาหกรรมหนัก, กล่องกระดาษลูกฟูก, แท่น
วางสินค้ากระดาษและวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากกระดาษลูกฟูก อย่างมีคุณภาพ
พร้อมทั้งศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เราจะผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีและเชื่อถือได้
2. เราจะส่งมอบสินค้าตรงเวลาตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100%
3. เราจะบริการลูกค้าด้วยความรวดเร็วและออกแบบอย่างเป็นมืออาชีพ
4. เราจะเสนอราคาที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้
5. เราจะพัฒนาระบบและบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560

นายพล ไดธนวงศ์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด