บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด
UNION AND OJI INTERPACK CO., LTD.

A Member of UPC & OJI Group of Companies
www.uoi.co.th (Thailand)

Certifications

เรายังคงมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูง ตลอดจนการพัฒนาในทุกๆด้าน

จึงได้ส่งผลให้ UOI ได้รับการรับรองทั้งจากองค์กรอิสระ และจากหน่วยงานภาครัฐ ลูกค้า คู่ค้า อาทิเช่น        

(1) ISO9001                                                                             

(2) ISO14001                                                                            

(3) CSR

(4) GMP (Good Manufacturing Practice)

(5) Green Industry

(6) Green Partner Certificate

(7) 3Rs                                                                                     

และเรายังมีเป้าหมายให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน BRC อีกด้วย เรายังคงมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูง ตลอดจนการพัฒนาในทุกๆด้าน

จึงได้ส่งผลให้ UOI ได้รับการรับรองทั้งจากองค์กรอิสระ และจากหน่วยงานภาครัฐ ลูกค้า คู่ค้า อาทิเช่น        

(1) ISO9001                                                                             

(2) ISO14001                                                                            

(3) CSR

(4) GMP (Good Manufacturing Practice)

(5) Green Industry

(6) Green Partner Certificate

(7) 3Rs                                                                                     

และเรายังมีเป้าหมายให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน BRC อีกด้วย 


CSR

เรายังคงมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูง ตลอดจนการพัฒนาในทุกๆด้าน

จึงได้ส่งผลให้ UOI ได้รับการรับรองทั้งจากองค์กรอิสระ และจากหน่วยงานภาครัฐ ลูกค้า คู่ค้า อาทิเช่น        

(1) ISO9001                                                                             

(2) ISO14001                                                                            

(3) CSR

(4) GMP (Good Manufacturing Practice)

(5) Green Industry

(6) Green Partner Certificate

(7) 3Rs                                                                                     

และเรายังมีเป้าหมายให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน BRC อีกด้วย 


GMP

เรายังคงมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูง ตลอดจนการพัฒนาในทุกๆด้าน

จึงได้ส่งผลให้ UOI ได้รับการรับรองทั้งจากองค์กรอิสระ และจากหน่วยงานภาครัฐ ลูกค้า คู่ค้า อาทิเช่น        

(1) ISO9001                                                                             

(2) ISO14001                                                                            

(3) CSR

(4) GMP (Good Manufacturing Practice)

(5) Green Industry

(6) Green Partner Certificate

(7) 3Rs                                                                                     

และเรายังมีเป้าหมายให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน BRC อีกด้วย เรายังคงมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูง ตลอดจนการพัฒนาในทุกๆด้าน

จึงได้ส่งผลให้ UOI ได้รับการรับรองทั้งจากองค์กรอิสระ และจากหน่วยงานภาครัฐ ลูกค้า คู่ค้า อาทิเช่น        

(1) ISO9001                                                                             

(2) ISO14001                                                                            

(3) CSR

(4) GMP (Good Manufacturing Practice)

(5) Green Industry

(6) Green Partner Certificate

(7) 3Rs                                                                                     

และเรายังมีเป้าหมายให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน BRC อีกด้วย เรายังคงมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูง ตลอดจนการพัฒนาในทุกๆด้าน

จึงได้ส่งผลให้ UOI ได้รับการรับรองทั้งจากองค์กรอิสระ และจากหน่วยงานภาครัฐ ลูกค้า คู่ค้า อาทิเช่น        

(1) ISO9001                                                                             

(2) ISO14001                                                                            

(3) CSR

(4) GMP (Good Manufacturing Practice)

(5) Green Industry

(6) Green Partner Certificate

(7) 3Rs                                                                                     

และเรายังมีเป้าหมายให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน BRC อีกด้วย 


3Rs

เรายังคงมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูง ตลอดจนการพัฒนาในทุกๆด้าน

จึงได้ส่งผลให้ UOI ได้รับการรับรองทั้งจากองค์กรอิสระ และจากหน่วยงานภาครัฐ ลูกค้า คู่ค้า อาทิเช่น        

(1) ISO9001                                                                             

(2) ISO14001                                                                            

(3) CSR

(4) GMP (Good Manufacturing Practice)

(5) Green Industry

(6) Green Partner Certificate

(7) 3Rs                                                                                     

และเรายังมีเป้าหมายให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน BRC อีกด้วย