บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด
UNION AND OJI INTERPACK CO., LTD.

A Member of UPC & OJI Group of Companies
www.uoi.co.th (Thailand)

Policy

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกสำหรับอุตสาหกรรมหนัก กึ่งอุตสาหกรรมหนัก เป็นต้นว่า กล่องกระดาษลูกฟูก พาเลทกระดาษและบรรจุภัณฑ์อื่นๆที่ผลิตจากกระดาษลูกฟูกด้วยคุณภาพที่ดีที่สุด เรารับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในบริษัทฯ และชุมชนรอบข้าง ด้วยเหตุนี้ เราจึงมุ่งมั่นที่จะป้องกันการเกิดมลพิษ และพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องดังต่อไปนี้


  1. ปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม

  2. ควบคุมสารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับ

  3. ลดและควบคุมการเกิดของเสีย รวมถึงการนำของเสียที่เกิดจากกระบวนการและกิจกรรมของบริษัทกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อลดมลพิษและไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

  4. อนุรักษ์พลังงานและจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม

  5. เพื่อให้มั่นใจในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการจัดการตรวจสอบและการทบทวนวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการจัดการระบบสิ่งแวดล้อม

  6. สื่อสาร สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมจิตสำนึกและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกระจายสู่พนักงาน, ผู้รับเหมา, ผู้ขาย, ลูกค้า, ชุมชน, และบุคคลอื่น เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม


ผู้บริหารของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังที่กล่าวในนโยบายข้างต้น เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนของเรา